Regulamin


  


REGULAMIN REZERWACJI I ZAMELDOWANIA

 1. Zapytania o wolny termin można dokonać drogą e-mailową, telefonicznie pod nr 608-405-503 lub wypełniając formularz dostępny w zakładce „Rezerwacje” na stronie http://domkisolina.org/node/add/rezerwacja.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji przed wypełnieniem Formularza Rezerwacji ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Rezerwacji oraz Regulaminem Ośrodka. Dokonanie rezerwacji w naszym Ośrodku jest tożsame z akceptacją ww. regulaminów.
 3. Rezerwacji dokonuje się na osobę, która będzie dokonywać płatności.
 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu 50% zaliczki za pobyt na konto Ośrodka PL 83 1050 1562 1000 0090 8118 0961 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna).
 5. Nie wpłacenie zaliczki w określonym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 6. Płatności zaliczki na wyżej podane konto należy dokonać w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia rezerwacji. Do tego czasu rezerwacja pozostaje rezerwacją wstępną.
 7. W przypadku rezygnacji przez Klienta (również z przyczyn losowych i rodzinnych) rezerwującemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty w następujących sposób: do 60 dni od daty planowanego przyjazdu - 90% zwrotu wpłaconej kwoty, do 30 dni od daty planowanego przyjazdu - 50% zwrotu wpłaconej kwoty, poniżej 30 dni - wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 8. Ośrodek zastrzega sobie prawo nie potwierdzenia lub odwołania rezerwacji z przyczyn technicznych.
 9. W przypadku odwołania rezerwacji przez Ośrodek wpłacona zaliczka zwracana jest w całości na konto osoby, która dokonała rezerwacji (zaliczki nie są zwracane w formie gotówkowej).
 10. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za zapytania o rezerwacje, które nie dotarły na jego adres.
 11. Ośrodek ma prawo do odmówienia zameldowania osobie, która rażąco narusza jego Regulamin.
 12. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd bez wcześniejszego powiadomienia oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej zaliczki. 
 13. Płatności pozostałej części opłaty za pobyt Goście dokonują najpóźniej 10 dni przed przyjazdem.
 14. Klienci Ośrodka Wypoczynkowego „Brzoza” w Solinie mogą korzystać z całej infrastruktury Ośrodka.
 15. Dodatkowo Ośrodek pobiera opłatę miejscową, płatną przy zameldowaniu w recepcji ośrodka, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Solina. UCHWAŁA NR XVII/158/15 RADY GMINY SOLINA z dnia 2 grudnia 2015 r.
 16. Od dn. 01.01.2020 r. faktury VAT mogą być wystawiane, jeśli na paragonie znajduje się NIP firmy. Jeżeli potrzebują Państwo faktury, zaraz po dokonaniu rezerwacji prosimy o wiadomość z danymi do faktury na adres mailowy: solina@opgk.rzeszow.pl
 17. Osoba dokonująca rezerwacji oświadcza, że przed dokonaniem rezerwacji, zapoznała się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „BRZOZA” w SOLINIE

 

W celu zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu na terenie naszego ośrodka uprzejmie prosimy Państwa o zapoznanie się z naszym Regulaminem. Dokonanie rezerwacji w naszym Ośrodku jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 1. Przebywający na terenie Ośrodka zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w Recepcji, przedstawić, co najmniej jeden dowód tożsamości oraz z góry uregulować należności z tym związane. Przebywający na terenie Ośrodka potwierdzają, że przed przekazaniem swoich danych osobowych administratorowi ośrodka, zapoznali się z klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Wpłata zaliczki po rezerwacji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu Ośrodka.
 3. W miesiącach maj, czerwiec, wrzesień Recepcja jest czynna w godzinach 10:00 - 15:00.
 4. W miesiącach lipiec, sierpień Recepcja jest czynna w godzinach 08:00 - 20:00
 5. Przy meldunku w Recepcji pobierana jest kaucja w wysokości 150,00 zł, zwracana w dniu wyjazdu przy wymeldowaniu.
 6. Doba zaczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 11:00 w dniu odjazdu.
 7. Cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6:00.
 8. Wynajmujący domki zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Ośrodka, przepisami przeciwpożarowymi i BHP oraz do ich przestrzegania.
 9. Wykupiony pobyt w Ośrodku wypoczynkowym nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przebywających w nim osób oraz kradzieży czy zniszczenia mienia.
 10. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie Ośrodka, spowodowane nie z winy Ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 11. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez Ośrodek oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 12. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie Ośrodka w godzinach od 8:00 do 20:00.
 13. Ośrodek wypoczynkowy „Brzoza” pobiera opłatę klimatyczną, która naliczona jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Solina.
 14. Na terenie Ośrodka wypoczynkowego „Brzoza” jest ogrodzony parking niestrzeżony. Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Wjazd na teren Ośrodka bez zgody jest zabroniony.
 15. Ośrodek Wypoczynkowy „Brzoza” nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu Ośrodka.
 16. Osoba wynajmująca domek zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku z wykazem, ponieważ przejmuje ona odpowiedzialność materialną za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną (ustalaną indywidualnie na podstawie cen rynkowych) za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem Ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.
 17. Ośrodek wypoczynkowy „Brzoza” nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.
 18. Osoba wynajmująca na zakończenie turnusu przekazuje czysty domek do kontroli stanu wyposażenia obsłudze Recepcji.
 19. Na terenie Ośrodka obowiązuje segregacja śmieci.
 20. Na terenie Ośrodka nie zapewniamy ręczników, środków higienicznych oraz czystości. Goście we własnym zakresie zapewniają sobie ww. środki.
 21. Palenie ognisk i rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
 22. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia papierosów. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie Ośrodka powinny postępować zgodnie z wywieszonymi w domkach instrukcjami P-POŻ.
 23. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki zarówno na terenie placu zabaw jak i pozostałej części terenu Ośrodka.
 24. Administracja Ośrodka wypoczynkowego „Brzoza” wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Ośrodka. Zwierzę na terenie Ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych wczasowiczów.
 25. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel.
 26. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu Ośrodka. W przypadku odmowy zostanie przekazana policji wraz ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCÓW I GOŚCI OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „BRZOZA”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej „Administrator danych osobowych”) informuje, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest OPGK Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, numer KRS: 0000055072, NIP: 8130333537. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować listownie na podany powyżej adres.

Ponadto, Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: rodo@opgk.rzeszów.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. dokonania rezerwacji, a następnie realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy najmu,
 2. realizacji praw i obowiązków publicznoprawnych związanych z zawartą umową – tj. z zakresu prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 3. dane z umieszczonych na obszarze ośrodka kamer rejestrujących obraz obszaru ośrodka przetwarzane są w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie ośrodka oraz dla dochodzenia i ochrony roszczeń Administratora oraz gości; kamery swoim zasięgiem obejmują część parkingową oraz zewnętrzne części domków, bez rejestracji wnętrza. Urządzenia nie rejestrują dźwięku;
 4. dochodzenia i odpierania roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie.

 

 1. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla danych osobowych najemcy przetwarzanych w ramach zawartej umowy w procesie jej zawierania i wykonywania;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla danych osobowych najemcy przetwarzanych w związku z przepisami ustaw prawa podatkowego – w szczególności ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą
   o podatku od towarów i usług, ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (opłata klimatyczna) – oraz ustawą o rachunkowości;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla danych wszystkich gości ośrodka przetwarzanych w zakresie ochrony
   i dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia monitoringu wizyjnego.

 

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących na rzecz Administratora danych osobowych usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej
i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych, podmiotów świadczących na rzecz Administratora danych osobowych usługi prawne, audytorskie i rachunkowe, oraz za wyjątkiem operatorów pocztowych i firm kurierskich.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą umową będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń wynikających
z kodeksu cywilnego, chyba że obowiązujące przepisy prawa (m.in. z zakresu rachunkowości lub prawa podatkowego) przewidują obowiązek przechowywania określonych kategorii danych osobowych przez dłuższy okres – w takiej sytuacji wybrane dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w tych przepisach.

Dane przechowywane w ramach monitoringu wizyjnego podlegają nadpisaniu po 30 dniach. Ich dłuższe przetwarzanie może nastąpić wyłącznie, gdy dane te stanowić będą dowód w prowadzonym postępowaniu lub gdy ich przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia lub ochrony roszczeń Administratora danych osobowych lub osoby trzeciej.

 

 1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych, co do których wniesiono skuteczny sprzeciw
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo żądania przeniesienia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych osobowych, o ile ten interes nie jest nadrzędny albo dane osobowe nie są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora danych osobowych lub osoby trzeciej.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie, iż działania Administratora w stosunku do Państwa danych osobowych naruszają prawo.

 1. Informacja, co do wymogu podania danych osobowych

W zakresie, w jakim dane są zbierane i przetwarzane na podstawie zawartej umowy i wskazanych ustaw, przetwarzanie tych danych osobowych jest konieczne do realizacji praw i obowiązków wynikających
z umowy i przepisów prawa, w tym praw i obowiązków publiczno-prawnych związanych z umową. Odmowa podania wymaganych danych osobowych skutkować będzie odmową zawarcia umowy.
Dane z monitoringu na określonym obszarze zbierane są automatycznie.